top of page
Montessoripedagogikk

Pedagogikken

Montessoripedagogikken er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensiale: fysisk, intellektuelt, åndelig, sosialt og emosjonelt. Den bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap.

Man ser at montessoribarn beholder entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Det utvikles forståelse for alle fagenes gjensidige avhengighet og samhørighet.

Barnets kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag. (Dette inkluderer forming, drama og musikk).

Montessorimetoden legger til grunn at barn utvikler seg i ulike perioder, istedenfor etter en universal lineær modell. Barnas perioder vil være preget av ulike tendenser, med fokus på spesielle ting. Derfor må miljøet være tilrettelagt på en slik måte, at barnet finner stimuli og utfordringer som motiverer til læring, lek og utvikling. Strukturen i læringsmiljøet tillegges stor betydning. I tillegg skal læringsrommene være innbydende, ryddige og med god kvalitet på materiell og inventar.

Den montessoriske metode er utviklet for å imøtekomme barns trang til å lære og deres kapasitet til å utvikle egne ferdigheter. Da mange av arbeidsoppgavene løses i individuelt tempo, slipper man konkurransepresset. Flere av læringsaktivitetene som finnes i montessoriklasserommet er selvkorrigerende. Dette blant annet for å bygge opp om selvtilliten da den menneskelige selvutvikling styrkes av å korrigeres på en omsorgsfull måte.

Montessorimetoden er unik i sin forståelse av at barn er individuelle individer, og som må aksepteres som man er. Man tenker at individuelle særegenheter er en styrke som samlet sett gjør gruppen sterkere og dyktigere. Selv om man fokuserer på individet, er man svært opptatt av betydningen av grupper, samspill og samarbeid. Skolen oppfordrer til samarbeid, og arbeider aldersblandet gjennom skolehverdagen.

Montessoriskolens anerkjennelse av individet kan sees på som en motsetning til den tradisjonelle norske tenkemåten, hvor man etterstreber likhet. Den norske enhetsskolen har blant annet blitt kritisert for å tilby undervisning som passer gjennomsnittet, og er dermed bare tilpasset én gruppering i skolen.

Montessoriskolen mener at ved å tilby et differensiert og individuelt tilrettelagt læringsmiljø oppnår man en skole som skaper likhet for alle.

bottom of page